Polityka prywatności

Informacja o ochronie prywatności

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie firmą Fresenius Kabi Polska („Fresenius Kabi”). Ochrona prywatności jest dla nas ważna. Chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobie i rodzajach zbieranych przez nas danych osobowych oraz wyjaśnić metody ich wykorzystywania.

Pragniemy zwrócić uwagę, że nasze strony zawierają linki do stron zewnętrznych, które nie są objęte niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności. Poza tym niektóre lokalne strony internetowe filii Fresenius Kabi mogą zawierać inne oświadczenia o ochronie prywatności. Wizyty na tych stronach internetowych podlegają odpowiedniej polityce prywatności.

Zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane

Możemy zbierać i wykorzystywać Państwa dane osobowe podczas wizyty na naszej stronie internetowej.

Jak w przypadku większości stron internetowych, zbieranie danych dotyczących Państwa wizyt na naszej stronie ma na celu dostosowanie jej pod kątem użytkowanego przez Państwa urządzenia i wszystkich jego funkcji lub przechowywanie Państwa preferencji dotyczących bieżącej lub przyszłych sesji przeglądania. Podczas wizyt na naszych stronach internetowych rutynowo zbierane są następujące dane protokołu internetowego:

•             nazwa usługodawcy (adres IP)

•             strona internetowa, która przekierowała Państwa na naszą stronę

•             odwiedzane strony

•             typ przeglądarki internetowej i

•             data i długość wizyty.

Adres IP zostanie spseudonimizowany poprzez usunięcie trzech ostatnich cyfr. Przez to nie będziemy w stanie bezpośrednio zidentyfikować Państwa jako osób fizycznych. Dane zostaną usunięte w ciągu jednego miesiąca.

Pliki cookies

W pewnych obszarach naszej strony internetowej wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookies.

Informacje przekazane aktywnie w związku z zapytaniem lub ankietą

Będziemy zbierać i przetwarzać dane przekazane nam aktywnie, na przykład podczas wypełniania formularzy, ankiet internetowych lub kontaktowania się z nami za pomocą innych środków komunikacji, takich jak poczta elektroniczna, telefon lub poczta tradycyjna. W przypadku formularzy internetowych cel przekazywanych danych osobowych jest określony w formularzu.

Jeśli kontaktujecie Państwo z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej, przechowujemy następujące informacje:

•             imię i nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu,

•             firma, zawód

•             rodzaj zapytania i ewentualne dalsze informacje w celu odpowiedzi na nie. 

Robimy to na podstawie wcześniejszej zgody lub, w stosownych przypadkach, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Nie wykorzystamy tych informacji jako podstawy do dalszych kontaktów z Państwem bez otrzymania wyraźnej zgody. Państwa dane kontaktowe będą przechowywane przez okres do sześciu miesięcy po odpowiedzi na zapytanie lub przeprowadzeniu ankiety,  chyba że jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowania danych przez dłuższy okres. Informacje podane w formularzach internetowych są zbierane przy użyciu bezpiecznego połączenia w celu ochrony danych osobowych przed manipulacją lub nieupoważnionym dostępem. Należy pamiętać, że informacje przekazywane zwykłą drogą elektroniczną nie są bezpieczne.

Udostępniamy Państwa dane

Udostępniamy Państwa dane w ramach grupy Fresenius. Dane będą przechowywane i administrowane przez Fresenius Netcare GmbH, Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg, Niemcy.

Nie  przewidujemy dalszego przekazywania Państwa danych do państw trzecich (krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), z wyjątkiem odpowiedzi na zapytania. W celu obsługi zapytania przekażemy zapytanie, w tym podane dane osobowe, do lokalnej osoby kontaktowej w Państwa kraju. Jeśli lokalna osoba kontaktowa znajduje się w kraju trzecim, prześlemy Państwa dane na podstawie zgody.

Nie ujawniamy Państwa danych osobowych żadnym władzom państwowym, chyba że jest to wymagane przez prawo. Nasi pracownicy, agencje i sprzedawcy detaliczni są zobowiązani do przestrzegania poufności i ochrony prywatności Państwa danych osobowych.

Wnioski, zapytania i skargi

W każdej chwili możecie Państwo zwrócić się o informacje dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych, w tym, między innymi, ich pochodzenia, odbiorców i celów przetwarzania. Ponadto możecie Państwo zwrócić się o informacje dotyczące dostępu do swoich danych, uzyskać ich kopię , zlecić korektę albo zażądać usunięcia danych osobowych, pod warunkiem, że ich przechowywanie nie jest wymagane przez inne przepisy; możecie też złożyć skargę (w zakresie określonym przez prawo). W takim przypadku niezwłocznie potwierdzimy otrzymanie skargi i zbadamy każdą, która dotyczy naszego sposobu zarządzania danymi osobowymi. Przy składaniu wniosków prosimy o korzystanie z formularza kontaktowego dotyczącego prywatności danych.

Macie Państwo prawo cofnięcia zgody lub żądania usunięcia swoich danych osobowych w dowolnym czasie; w takim przypadku prosimy o kontakt z nami korzystając z poniższych danych kontaktowych. Subskrypcje mogą również zostać anulowane w dowolnym czasie.

Macie Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do naszego Inspektora Ochrony Danych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących kwestii dostępu lub korekty danych osobowych prosimy o kontakt z nami (na adres poczty elektronicznej: info.poland@fresenius-kabi.com, kierując wiadomość, zawierającą w tytule słowa “dane osobowe”) lub z naszym Inspektorem Danych Osobowych pod adresem:

Fresenius Kabi AG

Data Protection Officer

Else-Kröner-Straße 1

61352 Bad Homburg

Germany

E-mail: dataprotectionofficer@fresenius-kabi.com