Deklaracja „Bezpieczny Szpital to Bezpieczny Pacjent”

Deklaracja „Bezpieczny Szpital to Bezpieczny Pacjent”

Personel medyczny należy do jednej z bardziej narażonych grup na kontakt z toksycznymi lekami, ekspozycję na materiał biologiczny oraz zakłucia i zranienia. Z myślą o tym powstał program certyfikacyjny „Bezpieczny Szpital to Bezpieczny Pacjent”, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa personelu i pacjenta w szpitalu.

Spis treści

O projekcie

Certyfikat „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent” przyznaje Rada Ekspertów Programu, która składa się z przedstawicieli środowiska medycznego, praktyków i naukowców. Ważność certyfikatu wynosi 2 lata. Po tym okresie można go odnowić. Do oceny Rada Ekspertów weźmie pod uwagę nadesłany formularz oraz wskazane warunki formalne. Mail lub telefon z pozytywnym rozpatrzeniem placówki otrzymają do października 2023 roku.[1]

Zasady, które musi spełniać Bezpieczny Szpital

Szpital, który chce się ubiegać o certyfikat, musi przejść weryfikację. Jednym z kryteriów jest spełnianie poniższych wytycznych. Szpital:

 1. Przestrzega definicji bezpiecznego sprzętu zgodnie z rekomendacjami PSPE.
 2. Ma obowiązek oceny ryzyka wystąpienia ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny w opisie stanowiska pracy. Określa konieczność lub rekomendacje użycia sprzętu bezpiecznego na danym stanowisku. Do tego sprzętu zaliczamy: systemy zamknięte do przygotowywania i podaży leków niebezpiecznych, igły iniekcyjne, systemy zamknięte do pobierania krwi, cewniki naczyniowe.
 3. Zobowiązuje się do dostarczenia środków zmniejszających lub wykluczających narażenie personelu medycznego na wszystkich stanowiskach, które wymagają ekspozycji na materiał zakaźny.
 4. Posiada wdrożone i opracowane procedury dla pracowników, dotyczące postępowania po ekspozycji na materiał biologiczny.
 5. Prowadzi cykliczną edukację, zarówno szkolenia wstępne, jak i przypominające na temat obsługi systemów zamkniętych, zapobiegania ekspozycji na materiał biologiczny, infuzji leków.
 6. Wdraża sposoby organizacji, które mają na celu zmniejszenie ryzyka ekspozycji zawodowej na materiał biologiczny.
 7. Zapewnia prawidłowy proces utylizacji zużytego sprzętu medycznego, zgodnie z umową z odbiorcą odpadów medycznych.
 8. Prowadzi rejestr wszystkich zakłuć i zranień, także tych związanych z kontaktem potencjalnie zakaźnym.
 9. Monitoruje wykorzystanie sprzętu bezpiecznego na terenie placówki medycznej oraz poziom zakupów.
 10. Monitoruje powikłania, które wystąpiły u pacjentów, np. odcewnikowe zakażenie krwi.
 11. Zgłasza gotowość do dołączenia w przyszłości do ogólnopolskiego elektronicznego systemu ewidencji zakłuć i zranień wśród personelu medycznego.[1]

Certyfikat

Certyfikat jest potwierdzeniem wysokich standardów bezpieczeństwa w placówkach. Świadczy też o wyrazach uznania dla efektywnego zarządzania i odpowiednich kwalifikacji personelu. Jakość placówki zależy w dużej mierze od zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom i personelowi medycznemu podczas procedur medycznych oraz od używanego sprzętu.[1]

Deklaracja Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali

Głównym celem Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali jest zmniejszenie liczby ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny w wyniku zakłuć i zranień w trakcie codziennej pracy. Do najbardziej narażonego personelu należą pielęgniarki. Według raportu „Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE około 70% personelu medycznego zraniło się do 5 razy w trakcie całego stażu pracy. 40% z tych osób nie zgłosiło tego przełożonemu.[1],[2]

Inicjatywa „Bezpieczny szpital to Bezpieczny Pacjent” powstała w oparciu o Dyrektywę Rady Unii Europejskiej. Dotyczy ona zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami. Program bazuje również na wytycznych przygotowanych przez Zespół ds. Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych opublikowanych w zeszytach Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych.

Podstawą do zapobiegania narażeniu jest edukacja personelu. Nie można też zapomnieć o podkreślaniu obowiązku zgłaszania wypadków ekspozycji zawodowej.[1]

Bezpieczeństwo w szpitalach nadal wymaga udoskonalania i dalszej pracy. Dlatego zachęcamy do dołączenia do inicjatywy. Takie działania pomogą zwiększyć jakość świadczonych usług medycznych poprzez zapewnienie odpowiednich warunków pracy oraz zmniejszenie ryzyka rozprzestrzenienia chorób zakaźnych.

Wykaz źródeł


[1] deklaracja-bezpiecznyszpital.pl: O projekcie [dostęp 21.04.2023]

[2] zyciewplynie.pl: Bezpieczna infuzja [dostęp 21.04.2023]

Najnowszy wpis