Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa Szpitali ogłosiła deklarację “Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent”

Co roku, dochodzi aż do 37 000 zakłuć wśród personelu medycznego podczas wykonywania codziennych zadań. Według danych WHO 37% zakażeń WZW typu B, 39% WZW typu C oraz 4,4% HIV – rozpoznawanych jest po zranieniu się sprzętem używanym w placówkach ochrony zdrowia. Konsekwencją tego typu zdarzeń są zakażenia personelu medycznego poważnymi chorobami zakaźnymi, co przyczynia się do absencji w pracy. Takie sytuacje są nie tylko zagrożeniem dla zdrowia i życia lekarzy czy pielęgniarek, ale również dla pacjentów, którzy najbardziej odczuwają niestabilność funkcjonowania placówek medycznych.

W związku z tym Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa Szpitali ogłosiła deklarację “Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent”. Wśród Partnerów deklaracji znalazły się: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Polska Federacja Szpitali, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, a także Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych. Priorytetem deklaracji jest zredukowanie liczby przypadków ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny, spowodowany zranieniami i zakłuciami podczas codziennej pracy. To właśnie personel pielęgniarski, którego praca opiera się na używaniu sprzętu medycznego takiego jak np. igły czy skalpele, jest najbardziej narażony na ekspozycję zawodową. Deklaracja „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent”, to inicjatywa Koalicji, która została przygotowana w oparciu o Dyrektywę Rady Unii Europejskiej, dotyczącą zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej oraz wytycznych przygotowanych przez ministerialny Zespół ds. Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych wydanych na łamach zeszytów Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych. Zachęcamy do zapoznania się z postanowieniami deklaracji:

  1. Szpital zobowiązany jest do opracowania oceny ryzyka wystąpienia zakłucia i zranienia na danym stanowisku pracy
  2. Szpital obliguje się do udostępnienia środków eliminujących lub ograniczających stopień narażenia na zranienia i zakłucia przez personel medyczny
  3. Szpital ma opracowane i wdrożone konkretne wytyczne dla pracowników odnośnie sposobu postępowania, gdy dojdzie do zakłucia lub zranienia
  4. Szpital prowadzi cykliczną edukację (szkolenia indywidualne i ogólne) teoretyczne i praktyczne w zakresie zapobiegania zakłuciom i zranieniom
  5. Szpital dba o prawidłową organizację pracy zespołu, która ma na celu zapobieganie zakłuciom i zranieniom
  6. Szpital zapewnia przeprowadzenie prawidłowej utylizacji zużytego sprzętu medycznego
  7. Rzetelnie prowadzony jest rejestr zakłuć i zranień oraz zdarzeń niepożądanych
  8. Szpital każdorazowo prowadzi analizę okoliczności i przyczyn występowania zakłuć i zranień – adnotuje wszelkie przypadki
  9. Szpital monitoruje stosowanie sprzętu bezpiecznego przez personel medyczny
  10. Szpital zgłasza swoją gotowość do przystąpienia w przyszłości do ogólnopolskiego elektronicznego systemu ewidencji zakłuć i zranień wśród personelu medycznego

Więcej informacji znaleźć można na stronie: deklaracja-bezpiecznyszpital.pl; tam również można podpisać deklarację.

Najnowszy wpis