Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2019 r.

W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dla położnych i pielęgniarek jest to możliwość na rozszerzanie niezależności i samodzielności a pacjentom ułatwi to dostęp do świadczeń medycznych co w przyszłości przełoży się na zmniejszenie kolejek do lekarzy specjalistów.

Wprowadzenie świadczeń porady pielęgniarskiej i położnej umożliwia:

  • Wykonywanie bez zlecenia lekarskiego świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych;
  • Samodzielne ordynowanie niektórych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych oraz wypisywanie recept w realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS)

Przedstawione w rozporządzeniu rozwiązania dotyczą wyodrębnienia szczegółowych warunków realizacji świadczeń gwarantowanych realizowanych przez pielęgniarki i położne w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, tj. porady pielęgniarskiej oraz porady położnej, i stanowi realizację postulatów ujętych w Porozumieniu z dnia 9 lipca 2018 r. zawartym między Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a Ministrem Zdrowia i Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia w tym zakresie.

Głównym celem powiększenia czynności zawodowych dla pielęgniarek i położnych jest usprawnienie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i ułatwienie pacjentom dostępu do świadczeń zdrowotnych. Przede wszystkim chodzi o osoby starsze, niepełnosprawne bądź przewlekle chore, które potrzebują pilnej konsultacji bądź wydania recepty bez konieczności umawiania się do lekarza specjalisty, co niestety często kończy się zbyt długim oczekiwaniem na wizytę lekarską.

Według informacji NIPiP ku końcowi zmierzają także prace nad poradą pielęgniarki i położnej w podstawowej opiece zdrowotnej.

Najnowszy wpis