„Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”

Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” uwzględniając etapy prac zainicjowanych w 2018 r., przedłożoną przez Ministra Zdrowia.

 

Uchwała całościowo opisuje kierunek działań Ministerstwa Zdrowia jakie należy spełnić żeby zapewnić wysoką jakość, bezpieczeństwo oraz dostęp do opieki pielęgniarskiej dla pacjentów. W szczególności chodzi o zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych, powstrzymanie emigracji zarobkowej, zmotywowanie absolwentów do podejmowania pracy w zawodzie oraz utrzymanie na rynku pracy pielęgniarek i położnych.

Główne cele:

  • zwiększenie liczby studentów oraz poprawa jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo oraz zmiany w systemie kształcenia podyplomowego,
  • poprawa warunków pracy pielęgniarek i położnych,
  • wprowadzenie do systemu opieki zdrowotnej zawodu wspomagającego pracę pielęgniarek w bezpośredniej opiece nad pacjentem,
  • określenie ról i kompetencji pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia,
  • wypracowanie przepisów dotyczących liczby oraz kwalifikacji pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia gwarantowane w poszczególnych zakresach świadczeń,
  • wypracowanie mechanizmów motywujących podmioty lecznicze, posiadające umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, do określenia minimalnych norm zatrudniania,
  • rozwój badań naukowych w pielęgniarstwie.

Najnowszy wpis