Płynoterapia w urazach czaszkowo-mózgowych cz.1

Płynoterapia w urazach czaszkowo-mózgowych cz.1

Urazy czaszkowo-mózgowe zwiększają ryzyko powstania obrzęku mózgu. To z kolei może prowadzić do znacznego wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego i niedokrwienia mózgu. Na co zwrócić uwagę w płynoterapii, dobierając preparat do przetoczenia?

Spis treści

Pacjenci z urazami czaszkowo-mózgowymi

Płynoterapię chorych z urazami czaszkowo-mózgowymi dzieli się na ogólną oraz neurospecyficzną.
Pierwsza z nich polega na uzupełnianiu u pacjentów brakującej objętości płynów (np. w ramach
resuscytacji płynowej przy wstrząsie krwotocznym). Druga natomiast skupia się na zapobieganiu i
leczeniu dolegliwości rozwijających się po urazach głowy, tj. obrzęku mózgu i zwiększonego ciśnienia
wewnątrzczaszkowego
.[1],[2]

Komplikacje neurologiczne

Ryzyko komplikacji neurologicznych zawsze należy brać pod uwagę przy ocenie stanu chorego. Co ważne, wybór zastosowanego płynu infuzyjnego może mieć znaczący wpływ na ich powstanie lub
pogłębienie się
. Prowadzenie płynoterapii pacjentów z urazami czaszkowo-mózgowymi (ang. traumatic brain injury, TBI) wymaga ostrożności, tak aby cały czas zapewnić dopływ krwi do mózgu.[1]

Obrzęk mózgu i zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe

W obrzęku mózgu dochodzi do nadmiernego gromadzenia się płynu w komórkach mózgowych lub
przestrzeniach zewnątrzkomórkowych. Mechanizm ich powstawania po ciężkich urazach jest złożony i obejmuje między innymi:

  • zakłócenie bariery krew-mózg,
  • powstanie miejscowego stanu zapalnego,
  • wzrost przepuszczalności naczyń.

Mózg znajduje się w czaszce, której objętość jest stała. Gdy płyn nadmiernie gromadzi się wewnątrz
tkanki mózgowej, pojawia się ucisk na struktury mózgowe. Objawia się to między innymi zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym, mogącym prowadzić do uszkodzeń i zaburzeń dopływu krwi do mózgu.[1],[3],[4]

Metody leczenia – obrzęk i zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe

Na przestrzeni lat powstało wiele strategii leczenia obrzęku i zwiększonego ciśnienia
wewnątrzczaszkowego. Obejmują one między innymi:

  • uniesienie głowy chorego do poziomu 20-30°, aby umożliwić odpowiedni odpływ krwi żylnej,
  • terapię hiperosmolarną,
  • zapobieganie hipoksji poprzez nadzór nad zawartością tlenu we krwi tętniczej,
  • leczenie przeciwgorączkowe,
  • dekompresję chirurgiczną (kraniotomia odbarczająca).

W związku z dużymi różnicami pomiędzy pacjentami pod względem rodzaju urazu, jego ciężkości i
ogólnego stanu zdrowotnego, metodę leczenia dobiera się indywidualnie.[1],[3],[4]

Znaczenie płynoterapii w urazach czaszkowo-mózgowych

Jak wcześniej wspomniano, podawanie płynów infuzyjnych to często niezbędna czynność u
pacjentów z urazami czaszkowo-mózgowymi. Prowadzi się u nich zarówno resuscytację płynową, a
także stosuje się ją w leczeniu obrzęku mózgu. Stąd też wiedza o tym, jakie płyny podać jest
niezbędna.

Charakterystyka płynów infuzyjnych – na co zwrócić uwagę?

Przy dobieraniu płynu infuzyjnego pierwszą decyzją, jaką należy podjąć to wybór między krystaloidem a koloidem. W dalszym kroku trzeba zwrócić uwagę na toniczność płynów, czyli tzw. osmolarność efektywną. Uwzględnia ona ilość substancji osmotycznie czynnych i przepuszczalność błony komórkowej, wpływających na przesunięcia wody między komórkami. Dzięki temu wyróżnia się
płyny hipotoniczne, izotoniczne i hipertoniczne, a każdy z nich będzie powodował inne przesunięcia
płynów w przestrzeni mózgowej.[1]

Osmolarność teoretyczna a efektywna

Osmolarność to liczba moli substancji osmotycznie czynnych w 1 litrze roztworu. Wyraża się ją w
jednostkach mOsm/l. Osmolalność to bardzo podobnie brzmiące pojęcie, które odnosi się jednak do
liczby moli w 1 kilogramie rozpuszczalnika (zwykle wody). Jej jednostka to mOsm/kg H2O.[1],[5]

Należy przy tym rozróżnić osmolarność (osmolalność) teoretyczną a rzeczywistą. Osmolarność
teoretyczna
to ilość cząsteczek osmotycznie czynnych w roztworze, obliczona na podstawie stężeń
poszczególnych składników w płynie. To właśnie wartość osmolarności teoretycznej najczęściej
znajdziemy w ChPL danych płynów.[5],[6]

Osmolarność efektywna (rzeczywista) może się od niej różnić, ponieważ nie wszystkie jony są tak
samo aktywne. Przykładowo 0,9% roztwór chlorku sodu traktuje się jako płyn izotoniczny, a nie
hipertoniczny, pomimo że jego osmolarność teoretyczna wynosi 308 mOsmol/l. To dlatego, że jony
sodu i chlorki są tylko częściowo aktywne, a ich współczynnik osmotyczny (ang. osmotic coefficient)
wynosi 0,926.[7] Dzieje się tak dlatego, że chlorek sodu nie jest w 100% dysocjowany w roztworze, a
jedynie właśnie w około 93%.[8]

Płyny do resuscytacji płynowej w urazach mózgowo-czaszkowych

Dostępne dowody sugerują, że powinno się unikać przetaczania koloidów, takich jak roztwory
albumin czy hydroksyetylowanej skrobi (HES).[1],[2],[9],[10] Preparatami pierwszego wyboru w
resuscytacji płynowej pacjentów z urazami mózgu powinny być izotoniczne krystaloidy. Wśród tej
grupy płynów, wymienia się głównie 0,9% roztwór chlorku sodu.[1],[9],[10]

Należy przy tym pamiętać, że podaż dużej ilości 0,9% roztworu NaCl (np. u pacjenta we wstrząsie
krwotocznym) może doprowadzić do przeciążenia chlorkami. W takiej sytuacji wskazane może być
przetoczenie zbilansowanych krystaloidów (nieznacznie hipertonicznych) zamiast 0,9% roztworu
chlorku sodu.

Z tego względu ważne jest, aby prowadząc resuscytację płynową, dokonywać wyboru między niezbilansowanym a zbilansowanym krystaloidem na podstawie bieżącego stanu pacjenta. Cały czas
powinno się jednak dążyć do podania jak najbardziej izotonicznego płynu.[1],[10]

Płynoterapia w urazach czaszkowo-mózgowych cz. 2

To pierwsza część artykułu na temat prowadzenia płynoterapii u chorych z urazami czaszkowo-mózgowymi. W drugiej części zawarto informacje na temat tego, dlaczego powinno się unikać
płynów hipotonicznych u takich pacjentów, a także w jaki sposób można wykorzystać płyny hipertoniczne do zmniejszenia obrzęku mózgu.

Wykaz źródeł


[1] Gajewski P: Interna Szczeklika. 2023

[2] Oddo M, et al: Fluid therapy in neurointensive care patients: ESICM consensus and clinical practice
recommendations. Intensive Care Med. 2018;44(4):449-463

[3] Cook AM, et al: Guidelines for the Acute Treatment of Cerebral Edema in Neurocritical Care Patients.
Neurocrit Care. 2020;32(3):647-666

[4] Wiśniewski K: Obrzęk mózgu u chorych po urazach czaszkowo-mózgowych. Pol. Przegl. Neurol
2019;15(3):151-160

[5] Rasouli M: Basic concepts and practical equations on osmolality: Biochemical approach. Clin Biochem. 2016;49(12):936-941

[6] ChPL: Natrium chloratum 0,9% Fresenius, roztwór do infuzji, nr pozwolenia: 02510

[7] Reddy S, et al: Crystalloid fluid therapy. Crit Care. 2016;20:59. Published 2016 Mar 15

[8] Moritz ML: Why 0.9% saline is isotonic: understanding the aqueous phase of plasma and the difference between osmolarity and osmolality. Pediatr Nephrol 2019. 34, 1299–1300.

[9] van Wyck D et al: Traumatic Brain Injury Management in Prolonged Field Care. J Spec Oper Med.
2017;17(3):130-140

[10] Rossaint R et al: The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following trauma: sixth edition. Crit Care 2023. 27, 80


Najnowszy wpis