Wedle planowanego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia, na podstawie art. 7d ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) występuje obowiązek powstrzymania się od pracy w innym miejscu, aniżeli tym w którym jest prowadzane leczenie szpitalne wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Rok 2020 jest Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Dlatego Światowy Dzień Zdrowia – 7 kwietnia 2020 r. skupia się na kluczowej roli, jaką odgrywają Pielęgniarki i Położne w zapewnianiu opieki zdrowotnej na całym świecie. Święto to wzywa do umocnienia personelu pielęgniarskiego i położniczego. WHO zwraca również uwagę, że szczególnie w tym ciężkim okresie, jakim jest pandemia COVID-19, to m.in. pielęgniarki stoją na pierwszej linii frontu z wirusem. W tym dniu opublikowany zostanie też pierwszy w historii raport o stanie pielęgniarstwa na świecie w 2020 r. Dokument ten zapewni globalny obraz siły pielęgniarskiej.

Czas epidemii koronawirusa to okres wyjątkowo ciężki. Jest to duże obciążenie dla całej służby zdrowia. Ciągłe braki w zaopatrzeniu w środki ochrony osobistej oraz preparaty dezynfekujące, pomimo nakazów ich używania to dodatkowe problemy. Ten ciężki czas wiąże się z dużym obciążeniem psychicznych dla zatrudnionych osób w służbie zdrowia. Dlatego Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej postanowiło udzielić wsparcia w czasie kryzysu epidemiologicznego. Pomoc dostępna jest dla wszystkich osób ze środowiska medycznego.

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Gruźlicy, który został wyznaczony przez Światową Organizację Zdrowia. W ten dzień wypada rocznica poinformowania świata nauki o wyizolowaniu prątka gruźlicy przez Roberta Kocha w 1882 roku. WHO również przedstawiło strategię walki z gruźlicą „End TB Strategy”. Celem akcji jest zmniejszenie do 2030 roku liczby zgonów z powodu gruźlicy na świecie o 90% w porównaniu z rokiem 2015 i globalne obniżenie w tym czasie o 80% zapadalności na gruźlicę. W ramach planowanych działań priorytetem jest opracowanie bezpiecznej szczepionki, która zmniejszy ryzyko zakażenia się prątkiem gruźlicy. Pomimo, że gruźlica jest jedną z najstarszych chorób zakaźnych, ciągle stanowi we współczesnym świecie istotny problem epidemiologiczny, medyczny i społeczny.

Praca w warunkach epidemii jest dla środowiska medycznego w znacznym stopniu obciążeniem psychicznym. Istnieją bardzo duże braki w zaopatrzeniu w środki ochrony osobistej oraz preparaty dezynfekujące a mimo to, trzeba przestrzegać zasad dezynfekcji i innych procedur związanych z ochroną zdrowia.

Światowy Dzień Nerek

Światowy Dzień Nerek powstał z inicjatywy Międzynarodowego Towarzystwa Nefrologicznego i Międzynarodowej Federacji Fundacji Nerek. Obchodzony jest od 2006 roku. W Polsce koordynatorem obchodów jest Stowarzyszenie Nefrologia Polska, a do organizacji różnorodnych imprez i realizacji przedsięwzięć przyczyniają się Stowarzyszenie Uronef – Nasze Dzieci oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych.

8 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet. Wszystkim Pielęgniarkom i Położnym oraz całemu personelowi medycznemu z okazji Dnia Kobiet życzymy dużo zdrowia, radości, uśmiechu na co dzień, motywacji do codziennej pracy i ogromnych pokładów energii.

Ministerstwo Zdrowia małymi krokami rozszerza kompetencje pielęgniarek i położnych. Po wprowadzeniu świadczenia umożliwiającego pielęgniarkom wypisywanie recept na ściśle określone leki, przyszedł czas na wprowadzenie do systemu porady pielęgniarskiej w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej i Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Współczesne polskie pielęgniarki są dobrze wykształcone, mają ukończone wyższe studia pierwszego i/lub drugiego stopnia, zharmonizowane z programami kształcenia w UE. Są specjalistkami w zakresie wykonywania wielu czynności medycznych.

Konsekwencją zranień i zakłuć są potencjalne choroby zakaźne, ale także absencja w pracy. Tym samym zagrażają nie tylko zdrowiu i życiu, ale również wpływają niekorzystnie na funkcjonowanie podmiotów leczniczych. Według danych WHO w Polsce co roku dochodzi do 37 tys. zranień związanych z używaniem sprzętu medycznego przez pracowników ochrony zdrowia. Wdrożenie elektronicznego rejestru zakłuć i zranień, szczegółowych wytycznych dotyczących wewnętrznych procedur w przypadku zakłuć i zranień czy wprowadzenie procesu premiującego efektywność funkcjonowania mechanizmów zapobiegania zranieniom i zakłuciom to tylko przykłady rozwiązań przedstawionych w najnowszym raporcie „Zakłucia i zranienia – aspekty prawne”. Jak podkreślają eksperci wdrożenie tego typu usprawnień powinno być po stronie dyrekcji placówek szpitalnych i ustawodawcy. Dzięki tym rozwiązaniom zostanie zwiększona efektywność nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania określonych wyrobów medycznych.